Nagrodzony certyfikatem KLASY MARZEŃ  na targach EDUKACJA 2013

MULTIMEDIALNY GEOGRAFICZNY ATLAS ŚWIATA

składający się z 23 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych jest pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym specjalnie z myślą o nauczaniu geografii w szkołach i w domu.

Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem jest elastycznym, nowoczesnym i wygodnym narzędziem.

GEOPOLITYKA

PODZIAŁ POLITYCZNY

Najbardziej aktualny podział polityczny świata, uwzględniający powstanie Sudanu Południowego

REJONY KONFLIKTÓW

Najważniejsze konflikty współczesnego świata. Miejsca i zasięgi tych konfliktów, ich podłoże oraz próby rozwiązywania poprzez siły pokojowe ONZ.

MAPA KONTUROWA

Mapa służy do przeprowadzania ćwiczeń. Użyteczna i wygodna, przede wszystkim z powodu swojej przejrzystości. Najlepiej też nadaje się do druku.

GEOGRAFIA FIZYCZNA

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Ziemi na podstawie poziomic

KRAINY GEOGRAFICZNE

Mapa fizycznogeograficzna świata przedstawiająca umiejscowienie głównych krain geograficznych na tle poziomicowego odzwierciedlania ukształtowania powierzchni Ziemi. Zawiera opisy krain lądowych oraz formy rzeźby dna oceanów

GEOLOGIA I TEKTONIKA

Prowincje geologiczne świata, obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego

TEKTONIKA PŁYT LITOSFERY

Podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Obrazuje kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej

HYDROGRAFIA

Najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Ziemi: zlewiska i dorzecza, geneza jezior, zasolenie wód morskich i prądy powierzchniowe

STREFY KLIMATYCZNE

Strefowa klasyfikacja klimatów wg Wincentego Okołowicza oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo mapa uwzględnia astrefowe odmiany klimatów.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Szerokie spektrum zjawisk nazywanych klęskami żywiołowymi z uwzględnieniem najbardziej katastrofalnych zdarzeń XX i XXI wieku

BIOGEOGRAFIA

FORMACJE ROŚLINNE I BIOMY

Strefowe rozmieszczenie biomów oraz charakterystycznych dla nich formacji roślinnych

PAŃSTWA FLORYSTYCZNE

Fitogeograficzny podział świata na państwa i obszary florystyczne według Armena Tachtadżana

KRAINY ZOOGEOGRAFICZNE

Podział wiata zwierzęcego na królestwa, krainy i dzielnice zoogeograficzne  

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Na podkładzie kartogramu przedstawiającego procentowy udział obszarów chronionych w powierzchni lądowej państw ukazane jest rozmieszczenie “gorących punktów bioróżnorodności” (hot-spots)

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Aktualna problematyka wielostronnej degradacji biosfery spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i pustynnienia oraz wylesiania obszarów lądowych.

EKONOMIA

ROLNICTWO I UŻYTKOWANIE GLEBY

Gospodarcza mapa tematyczna przedstawiająca strukturę użytkowania ziemi na świecie. Na tym tle ukazane jest rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie oraz hodowli zwierząt gospodarczych. Główni producenci opisani są wartościami procentowego udziału w produkcji światowej. 

SUROWCE, PRZEMYSŁ, ENERGETYKA

Na podkładzie kartogramu konsumpcji energii elektrycznej (kWh/1 mieszk.) ukazane jest rozmieszczenie najpoważniejszych surowców naturalnych, główne ośrodki poszczególnych gałęzi przemysłu oraz różne typy elektrowni  

UGRUPOWANIA GOSPODARCZE

Przynależność państw do najważniejszych ugrupowań gospodarczych świata oraz zasięgi działania regionalnych banków rozwoju

PKB I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Kartogram PKB per capita (Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca). Jest to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników zamożności obywateli danego państwa. Na tym tle ukazane są główne okręgi przemysłowe świata, najważniejsze technopolie oraz giełdy papierów wartościowych.

TRANSPORT

Główne szlaki transportowe świata, gęstość sieci drogowej, największe porty morskie oraz lotnicze

DEMOGRAFIA

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI

Na podkładzie ukazującym zasięgi obszarów ekumeny, subekumeny i anekumeny zaznaczone zostały miasta o wielkości pow. 100000 mieszkańców.  Podzielone one zostały na 6 klas wielkościowych, z uwzględnieniem aglomeracji miejskich przekraczających 20 mln mieszkańców. 

STRUKTURY DEMOGRAFICZNE

Rozkład gęstości zaludnienia na świecie. Najważniejsze zagadnienia demograficzne przedstawione są na zróżnicowanych przykładach piramid demograficznych, wykresów urbanizacji oraz zatrudnienia w sektorach gospodarki.

HDI I MIGRACJE

HDI (Human Development Index), wskaźnik rozwoju społecznego – to najbardziej popularny, syntetyczny miernik pozwalający porównawczo ocenić poziom rozwoju państw. Zróżnicowanie warunków życia jest z kolei ważnym czynnikiem warunkującym wielkość i kierunki migracji ludności.

GDZIE KUPIĆ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych atlasów

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji

ZAPRASZAMY DO SKLEPU WYDAWNICTWA MERIDIAN