Nagrodzony Złotym Medalem na Targach Edukacja 2015 w Kielcach

MULTIMEDIALNY ATLAS – POLSKA I PRZYRODA WOKÓŁ NAS
dla szkół podstawowych

składający się z 28 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych jest pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym specjalnie z myślą o nauczaniu geografii i przyrody w szkołach oraz w domu.

Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem jest elastycznym, nowoczesnym i wygodnym narzędziem.

POLSKA

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawia ukształtowanie powierzchni Polski na podstawie poziomic. Na tle rysunku poziomicowego, wzbogaconego efektem trójwymiarowym ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych krain geograficznych.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Mapa przedstawia aktualną strukturę administracyjną Polski. W treści mapy zawarto trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Na mapie przedstawiono również przebieg autostrad i głównych dróg.

OBSZARY LEŚNE

Mapa przedstawia rozmieszczenie obszarów leśnych w Polsce z uwzględnieniem zachowanych do dzisiaj dużych kompleksów leśnych czyli puszcz i borów. Na tym tle pokazany jest podział na regiony przyrodniczo-leśne oraz rozmieszczenie parków narodowych.

ROŚLINNOŚĆ POTENCJALNA

Mapa przedstawiająca rozmieszczenie potencjalnej roślinności naturalnej w Polsce, czyli hipotetyczny układ zbiorowisk roślinnych, które uformowałyby się, gdyby zostało wyeliminowane oddziaływanie człowieka na środowisko.

ZWIERZĘTA

Mapa przyrodnicza przedstawiająca występowanie charakterystycznych gatunków zwierząt na terenie Polski i ukazująca różnorodność biologiczną naszego kraju. Gatunki chronione zostały wyróżnione ramką.

OPADY ATMOSFERYCZNE

Tematyczna mapa klimatyczna przedstawiająca przestrzenny rozkład rocznych sum opadów w Polsce. Linie łączące punkty o takich samych wartościach sum opadów nazywają się izohietami.

TEMPERATURA POWIETRZA - STYCZEŃ

Tematyczna mapa klimatyczna przedstawiająca przestrzenny rozkład średnich temperatur stycznia w Polsce. Linie łączące punkty o takich samych wartościach średnich temperatur nazywają się izotermami.

TEMPERATURA POWIETRZA - LIPIEC

Tematyczna mapa klimatyczna przedstawiająca przestrzenny rozkład średnich temperatur lipca w Polsce. Linie łączące punkty o takich samych wartościach średnich temperatur nazywają się izotermami.

DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACYJNEGO

Tematyczna mapa klimatyczna przedstawiająca przestrzenny rozkład długości okresu wegetacji w Polsce. Linie łączące punkty o takich samych wartościach nazywają się izoliniami.

GLEBY

Mapa przedstawiająca rozmieszczenie najważniejszych typów gleb, zobrazowana została przykładami wybranych profili glebowych.

SKAŁY POWIERZCHNIOWE I TYPY RZEŹBY

Mapa przedstawiająca geomorfologię Polski, typy rzeźby i ich pochodzenie. Na mapie uwzględnione są najważniejsze rodzaje procesów rzeźbotwórczych , które kształtowały powierzchnię naszego kraju oraz zasięgi zlodowaceń. Umiejscowienie na mapie obecnych krain geograficznych pozwala na łatwiejsze zrozumienie historii geologicznej Polski.

WODY POWIERZCHNIOWE

Mapa przedstawia najważniejsze zagadnienia stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Polski: zlewiska i dorzecza rzek, rozmieszczenie jezior, bagna oraz kanały.

ROLNICTWO

Mapa przedstawia strukturę użytkowania ziemi w Polsce. Na tym tle ukazane jest rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie roślin oraz hodowli zwierząt gospodarczych.

SUROWCE MINERALNE

Mapa przedstawiająca rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych, chemicznych oraz skalnych. Na tym tle ukazane są lokalizacje zagłębi wydobywczych.

PRZEMYSŁ I ENERGETYKA

Mapa przedstawiająca rozmieszczenie głównych ośrodków poszczególnych gałęzi i branży przemysłu oraz największych elektrowni z podziałem na typy.

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Mapa przedstawiająca aktualną problematykę wielostronnej degradacji biosfery spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

TURYSTYKA I REKREACJA

Mapa krajoznawcza przedstawiająca turystyczne walory i potencjał Polski, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form turystyki kwalifikowanej, najważniejszych szlaków krajoznawczych, miejscowości uzdrowiskowych, miejsc o znaczeniu religijnym oraz wybranych atrakcji turystycznych.

SKARBY POLSKIEJ PRZYRODY

Mapa krajobrazowa przedstawiająca przyrodnicze walory i bogactwo Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych różnymi formami ochrony oraz osobliwości przyrodniczych.

SKARBY POLSKIEJ KULTURY

Mapa krajobrazowa przedstawiająca walory i bogactwo Polski w ujęciu historyczno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz pomników historii.

REGIONY I ETNOGRAFIA

Mapa krajobrazowa przedstawiająca rozmieszczenie regionów i krain historyczno-etnograficznych Polski oraz grup etnograficznych. Na tym tle pokazane zostały przykłady strojów ludowych oraz lokalizacje najważniejszych skansenów.

MAPA KONTUROWA

Mapa służąca do przeprowadzania ćwiczeń, użyteczna i wygodna przede wszystkim z powodu swojej przejrzystości. Najlepiej też nadaje się do druku.

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW

Plansza przedstawiająca podział świata ożywionego na królestwa według najbardziej aktualnego stanu wiedzy

EWOLUCJA ŚWIATA OŻYWIONEGO

Plansza przedstawia ewolucję świata ożywionego od podstaw życia w morzu do pojawienia się człowieka. Na linii czasowej zaznaczone zostały także epizody tzw. ekstynkcji czyli masowych wymierań.

EKOSYSTEM BAŁTYKU

Plansza przedstawiająca ekosystem Morza Bałtyckiego – reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. 

EKOSYSTEM MORZA CIEPŁEGO

Plansza przedstawia ekosystem morza ciepłego – reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. Punkty interaktywne planszy pozwalają na odsłuchanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

EKOSYSTEM JEZIORA

Plansza przedstawia ekosystem jeziora – reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. Punkty interaktywne planszy pozwalają na odsłuchanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

EKOSYSTEM ŁĄKI I POLA

Plansza przedstawia ekosystem łąki i pola – reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. Punkty interaktywne planszy pozwalają na odsłuchanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

EKOSYSTEM LASU

Plansza przedstawia ekosystem lasu – reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską i łacińską nazwą. Punkty interaktywne planszy pozwalają na odsłuchanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

MORZE BAŁTYCKIE

Mapa hipsometryczna i batymetryczna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni basenu Morza Bałtyckiego na podstawie poziomic. Na tle rysunku poziomicowego, wzbogaconego efektem trójwymiarowym ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych krain geograficznych.

GDZIE KUPIĆ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych atlasów

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji

ZAPRASZAMY DO SKLEPU WYDAWNICTWA MERIDIAN